Familjerätt

lena

Genom det ökade antalet familjerättsliga tvister i domstolarna har också behovet av juridiska tjänster inom detta område ökat.

Den gemensamma vårdnaden är huvudregel när två vårdnadshavare med barn skiljer sig.

När de f d makarna inte längre kan kommunicera med varandra kan samarbetssamtal bli aktuellt.

När inte heller detta eller medling hjälper måste domstolen avgöra frågorna.

När det gäller var ett barn skall bo och vem som skall ha vårdnaden om det gäller för domstolen att besluta om vad som är bäst för barnet.

Men vad är då bäst för barnet ?

Många gånger vid gemensam vårdnad får barnet stanna i sin invanda miljö. Yrkar båda föräldrarna på ensam vårdnad måste domstolen till slut välja vem som är bäst lämpad att vara vårdnadshavare. Endast en liten fördel hos den ena/ene föräldern kan då avgöra. Ett ex kan vara att ha ett fast jobb medan den andra parten inte har det. En kommentar från min sida är då att detta kan ändra sig snabbt men domstolen dömer ju utifrån de förhållanden som gäller vid tiden för domen.

För den som inte längre är vårdnadshavare kan den andre föräldern i bästa fall uhttps://www.dintonaring.se/wp-admin/edit.phptfärda en fullmakt som nästan återställer den andre förälderns ställning som vårdnadshavare.

Ibland kan en förälder yrka på ensam vårdnad därför att den andre föräldern inte är tillgänglig eller inte deltar alls i frågorna kring barnet. Ofta går ett sådant yrkande igenom om förutsättningarna är uppfyllda.

De sociala myndigheterna

De sociala myndigheterna – ofta genom sin Familjerättsektion – gör i vårdnadsmål oftast ett s k snabbyttrande och en vårdnads- boende och umgängesutredning. Parternas sociala situation m m belyses och ofta pratar myndigheten direkt med barn över 12 år.

Större barns åsikter om var de själva vill bo och umgås med har stor betydelse för domstolens bedömning.

Den som inte är nöjd med tingsrättens dom kan överklaga den och begära prövningstillstånd i Hovrätten. Men det är inte säkert att man ”får upp målet”.

Vad skall då den förälder göra som har förlorat vårdnaden?

Ja, så länge ett omfattande umgänge ändå finns är det mesta ändå räddat som jag ser det. På sikt kan förhållanden förändras och då kan man stämma in igen eller få ett avtal med den andra parten som är bra.

Ibland vill ju barn som är större flytta till den andre/a föräldern även om den parten en gång miste vårdnaden.

Så mitt råd måste bli att hålla kontakten så mycket som möjligt med barnet. Att sköta umgänget perfekt.Inga förändringar är omöjliga vad gäller familjerätt eftersom som målen inte blir vad som kallas avdömd sak. Människor förändras ju också och mycket kan hända.

Hur är det då att vara ett barn mitt i en vårdnadstvist ? Ja, det måste ju vara mycket uppslitande. Barnet ”bär” ofta konflikten åt de vuxna och därigenom kan barnets jag-utveckling påverkas.

Men bara de fall som inte går att lösa på annat sätt hamnar ju i domstol och måste avgöras där.

Det händer trots allt att jag som jurist får uppleva förlikningsavtal även i familjerättsliga tvister.

Det vanligaste är dock att det är bäst att domstolen avgör en svår tvist.

Läs mer om juristfirma Lena Sandberg här